fbpx

Strategisk plan 2017-2020

Du er her: Hjem » Strategisk plan 2017-2020

Innledning

Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner og budsjett.

Bakgrunn og verdigrunnlag

Humanismen er et etisk livssyn, slik det kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter.» Humanismen anser demokratiet og individets rettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt begrunnede verdier. Vi har ansvar for våre handlinger og valg, for hverandre og for kommende generasjoner. Vår evne til moral, etikk og empati er en grunnleggende del av det som gjør oss til mennesker. Humanister anser at mennesket er en del av naturen.

På det mer individuelle plan, mener Hufo at humanisme skal være kilde til at mennesker viser hverandre respekt, at mennesker behandler hverandre likeverdig og rettferdig.  Humanismen skal inspirere til glede, personlig vekst og sosial tilhørighet.

På det samfunnsmessige plan, mener Hufo at humanistiske verdier skal ligge til grunn for utviklingen i samfunnet, og er avgjørende for utvikling av gode demokratier og respekt for likeverd, menneskerettigheter og mellomkulturell annerkjennelse.

Hufo er ingen ateistisk organisasjon, vi mener at de humanistiske verdier skal inkludere religiøsitet, og inkludere humanister med ulik religiøs tro.

I Norge opplever vi en gradvis sekularisering av den norske stat, samtidig som Den norske kirke fortsatt er verdi-dominerende. Kirken preger fortsatt delvis lovverk, utdanningsinstitusjoner, politisk og etisk debatt og familieseremonier. Selv om majoriteten av befolkningen ikke er religiøse, velger majoriteten fortsatt å være medlem av statskirken, og velger også religiøse kirkelige seremonier.

Verdiutviklingen i den vestlige verden, også i Norge, er preget av polarisering og splittelse.  Vi finner oppblomstring av verdiorienterte- og politiske bevegelser med verdier i konflikt med humanisme, som intoleranse, rasisme, diskriminering og manglende respekt for likeverd og menneskerettigheter.

På denne bakgrunn anerkjenner Hufo at de tar del i en verdikamp.

Mål

Hufos mål for perioden fram til 2020:

1)      Øke antall medlemmer

2)     Seremonier: Øke antall og utvikle nye.

3)     Øke synligheten

4)     Være en relevant bidragsyter i verdidebatten i Norge

5)     Utvikle Hufo til å bli en multikulturell og multireligiøs organisasjon.

6)     Styrke Hufo som organisasjon.

Strategi for å nå målene:

1.       Øke antall medlemmer

Hufo har i dag en jevn tilstrømning av nye medlemmer på rundt 30 % hvert år. De fleste knytter seg til organisasjonen via hjemmesiden og FB, oftest i forbindelse med ønsker om seremonier. Det er få som aktivt melder seg ut.

Mål for perioden

I perioden fram til 2020 vil Hufo ha følgende mål:

 • Øke rekrutteringen av nye medlemmer med minst 20% pr år
 • Øke rekrutteringen av medlemmer fra andre trossamfunn eller minoriteter

Tiltak for perioden.

I perioden fram til 2020 vil Hufo prioritere følgende:

 • Gjennomføre årlige vervekampanjer
 • Gi seremonilederne skolering i medlemsverving
 • Oppdatere hjemmeside med medlemsvervestoff
 2.      Seremonier: Øke antall og utvikle nye.

Den mest operative delen av Hufos arbeid er å tilby ulike seremonier. Hufo tilbyr idag:

 • Mentorfest
 • Akademisk konfirmasjon
 • Vielse
 • Gravferd

Mål for perioden:

I perioden fram til 2020 vil Hufo ha følgende mål:

 • Øke antall seremonier med rundt 20 % hvert år
 • Videreutvikle tilbudet med seremonier flere steder i landet
 • Videreutvikle konseptet gravferd, og aktivt tilby gravferd-seremonier
 • Utvikle konsepter for andre livshendelsesseremonier
 • Utvikle konsepter for seremonier til minoritets- og innvandrermiljøer

Tiltak for perioden

I perioden fram til 2020 vil Hufo prioritere følgende:

 • Lage og implementere en promoteringsplan om seremonitilbudet.
 • Lage en årlig samling for seremoniledere.
 • Rekruttere nye seremoniledere i hele landet.
 • Utarbeide bedre tiltak for å ta imot og behandle forespørsler om seremonier.
 • Utvide tilbudet med akademisk konfirmasjon i andre byer.
 • Utarbeide og tilby opplegg for andre typer seremonier som;

Fornyelse av ekteskapsløftene

Skilsmisse-seremoni

Bryllupsdags-seremoni

Vennskaps-feiring

Seremonier til minoritetsgrupper

 3.      Øke synligheten

Hufo er en liten organisasjon, med en nesten usynlig posisjon i norsk offentlighet. Hufo operer også i skyggen av HEF. Skal organisasjonen ha gjennomslag for sine verdier og saker, samt nå sine mål om økning av medlemmer og antall seremonier, krever det økt kjennskap til, og kunnskap om organisasjonen blant relevante målgrupper.

Mål for perioden:

I perioden fram til 2020 vil Hufo ha følgende mål:

 • Øke kjennskapen til, og kunnskapen om, organisasjonen i målgrupper som
 • Akademia
 • Humanistiske miljø
 • Familier/par/individer som etterspør alternative[EO1] seremonier
 • Myndigheter og politiske miljøer
 • Religiøse og minoritetsmiljøer

Tiltak for perioden:

 • Etablere nytt navn og logo
 • Etablere ny hjemmeside, kansellering av tidligere hjemmesider og domener.
 • Aktivt bruke sosiale medier
 • Aktivt promotering gjennom tradisjonelle medier
4.      Være en relevant bidragsyter i verdidebatten i Norge

Verdidebatten i den vestlige verden og i Norge er preget av store motsetninger. Kort oppsummert finner vi disse ulike verdiposisjoner i Norge:

 • Humanistisk verdier og tradisjoner: Denne posisjonen deles av majoriteten i Norge, og påvirker viktige politiske og etiske prioriteringer i norsk offentlighet.
 • Kristne verdier: Norsk kirke og tilknyttede kristne miljøer utgjør et betydelige verdifelleskap som fortsatt griper inn i lovverk, skole og folks privatliv. Vesentlige deler av denne verdiarven er beslektet med humanismen.
 • Andre religioner og kulturer: Minoritetsmiljøer med annen religiøs eller kulturell bakgrunn utgjør ulike voksende verdifellesskap med egne verdisett, noen også med sterkt slektskap til humanismen.
 • Høyreekstremisme: Høyreekstremistiske aktører preger verdidebatten i flere land med tankegods i konflikt med humanisme – som intoleranse, rasisme, diskriminering og manglende respekt for likeverd og menneskerettigheter.

Mål for perioden:

I perioden fram til 2020 vil Hufo ha følgende mål:

 • Arbeide for å bli premissleverandør for verdidebatt
 • Etablere forståelsen av Hufo blant medlemmene som en aktør på den politiske arena, ikke bare en arrangør av seremonier.
 • Mobilisere medlemmer til verdikamp mot verdier i konflikt med humanismen
 • Synliggjøre humanismens rolle som viktig plattform for integrering
 • Fremme debatt om verdibasert teknologi- og næringsutvikling.

Tiltak for perioden

I perioden fram til 2020 vil Hufo prioritere følgende:

 • Arbeide med å tydeligere Hufos verdigrunnlag
 • Utarbeide en plattform med politiske posisjoner knyttet til verdispørsmål
 • Utvikle en verdikamp-plan om hvordan Hufo skal bekjempe strømninger og verdier i konflikt med humanismen
 • Påvirke myndigheter til å sikre gode støtteordninger for tros- og livssynssamfunn
 • Utfordre partiene i valgkampen 2017 og 2019 i verdispørsmål
 • Øke samarbeidet med organisasjoner med ulike livssyn og ulike kulturer
 • Øke samarbeidet med organisasjoner og bedrifter som er opptatt av verdibasert teknologi
 • Utvikle konseptet «Det Humanistiske rom» med arrangementer rundt i landet
5.      Bli en multikulturell og mangfoldig organisasjon.

Hufo har til nå vært en organisasjon dominert av etnisk norske verdier og seremonier, med hovedsakelig ikke-religiøse deltakere. Hufo ønsker i perioden å åpne seg for medlemmer som er tilknyttet andre trossamfunn og minoritetsmiljøer.

Mål for perioden:

I perioden fram til 2020 vil Hufo ha følgende mål:

 • Tiltrekke seg medlemmer som er tilknyttet Den Norske Kirke.
 • Tiltrekke seg medlemmer som er tilknyttet andre trossamfunn og/eller minoritetsmiljøer.
 • Bygge opp og tilby seremonier til minoritetsmiljøer.

Tiltak for perioden

I perioden fram til 2020 vil Hufo prioritere følgende:

 • Søke samarbeid med religiøse miljøer og minoritetsmiljøer om konkrete verdiorienterte prosjekter.
 • Samarbeide med minoritetsmiljøer for å utvikle seremonier i disse miljøene.
 • Invitere inn folk med religiøs- eller minoritetsbakgrunn inn i ulike prosjekter.
 • Invitere inn folk med religiøs- eller minoritetsbakgrunn inn i styret og ulike arbeidsgrupper.
6.      Styrke Hufo som organisasjon

Hufo har begrensede ressurser og er svært avhengig av både statsstøtte og betydelig frivillig aktivitet. Hufo har i dag rundt 3000 medlemmer, noen få er engasjert i gjennomføringen av seremonier. Hufos medlemmer har betydelig frivillig kapasitet, denne ressursen er i dag dårlig utnyttet for vår aktivitet.

Mål for perioden:

 • Styrke Hufos økonomi med minimum 20 % hvert år
 • Styrke Hufos administrative kapasitet
 • Utløse mer frivillig aktivitet hos medlemmer
 • Styrke fellesskap i medlemsmiljøer

Tiltak i perioden

I perioden fram til 2020 vil Hufo prioritere følgende:

 • Påvirke myndighetenes til å sikre de økonomiske rammevilkårene for vårt arbeid
 • Utvikle nye varierte inntektskilder, blant annet avgifter for seremonier
 • Utvikle økt kompetanse i sekretariat, styret og medlemmer om livssynspolitikk og verdipolitikk
 • Utvikle lokale møteplasser for humanistisk verdidebatt