Humanisme og verdier

Vi anerkjenner at mennesker har forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske begrunnelser for begrep som menneskeverd, verdighet, rettferdighet, frihet og fred. Det er viktig for oss at du vet hva vi tenker og mener. For vi tenker at humanismen er en fantastisk verktøykasse for å bygge et bedre samfunn.

Kjærlighet

 • Kjernen i vår eksistens.
 • Kraft som gir oss energi og retning.
 • Hengivenhet til et menneske og livet.
 • Aksept og verdsettelse.
 • Gir engasjement og godhet.

Kreativitet

 • Fantasiens styrke. 
 • Åpne for inspirasjon.
 • Idèrike og intuitive.
 • Løse problemer på nye måter.
 • Et talent som gir en gave til verden. 

Lojalitet   

 • Forpliktelse overfor menneskene og idealene som vi bryr oss om.
 • Lojalitet i gode og dårlige tider.
 • Prøver å forstå om noen skuffer oss.
 • Investerer i våre medmennesker og gjør det som trengs for at de skal vokse og være sterke
 • Trofast mot det vi vet er riktig.

Medfølelse

 • Empati for de som lever vanskelige liv.
 • Forståelse og omsorg.
 • Søke å forstå.
 • Nærvær som får folk til å kjenne at de ikke er alene.
 • Gjøre andre sterke og ikke overta kontroll. 

Medmenneskelighet

 • Omsorg til mennesker og om fremtiden.
 • Erkjenne at mennesket er enestående og uerstattelig.
 • Anerkjenne rase og kjønn.
 • Sette oss i andres sted og opptatt ve og vel.
 • Tjene andre. Det er ingen “dem”, bare “oss”.

Mot

 • Besluttsomhet
 • Å omfavne livet. 
 • Gi støtte til neste skritt.
 • Møte motgang med tillit.
 • Akseptere sannheten og reise oss etter feiltrinn.

Munterhet

 • Se livet fra dets lyse side. 
 • Fornemme det gode i alt som skjer.
 • Positiv holdning av optimisme. 
 • Tillit til at det går bra.
 • Spre glede.

Målbevissthet

 • Oppmerksom på det gode vi ønsker å oppnå.
 • Å ville mennesker vel og arbeide for det,
 • Fokus på målet.
 • Tro at vi klarer å gjøre verden litt bedre.
 • Tillit til at vi greier å gjennomføre det vi bestemmer.

Nærhet

 • Være åpen for andre.
 • Våge å vise følelser.
 • Være en god lytter.
 • Vise empati. 
 • Uttrykke kjærlighet.

Optimisme

 • Ha positiv og munter holdning.
 • Tenke at det er håp.
 • Tro at godhet seirer over ondskap
 • Ta imot utfordringer med tillit og vitalitet.
 • Løse problemer, ikke skape dem.

Orden

 • Skape harmoni i oss selv og våre omgivelser.
 • Ha fast plass for ting og oppbevaring.
 • Ikke samle på rot.
 • Ryddighet også i våre tanker.
 • Vi er fokuserte og målbevisste. 

Pålitelighet

 • Vi holder avtaler.
 • Man kan stole på oss. 
 • Man kan stole på at vi er ansvarlige.
 • Vi gir alt til det vi velger å gjøre.
 • Vi er der for venner. 

Raushet

 • Med oppriktighet og glede gi noe som har verdi for oss.
 • Tid til å lytte, verdsette, snakke og behandle med respekt.
 • Behandle andre med samme åpenhet som du forventer av andre.
 • Oppmerksom og omtenksomt dele med andre.
 • Verdsette at andre vil gi til oss.

Respekt

 • Holding til oss selv og andre som verdifulle mennesker.
 • Omsorg for den enkeltes verdighet.
 • Vis respekt med ord og tone.
 • Respekt for mennesker, livet og jorden.
 • Kilde til forståelse og utvikling.

Rettferdighet

 • Beskytte alles rettigheter og forsvare rettferdighet. 
 • Det å være rettskaffen i det vi foretar oss.
 • Se etter sannheten, ikke bøye av for andres dom eller oppfatning.
 • Rydde opp i problemer, ta rettferdige avgjørelser ansikt til ansikt.
 • Når vi begår feil, er vi ærlige og gjør det godt igjen.

Rimelighet

 • Behandle andre rettferdig.
 • Lytte til andres synspunkter og behov.
 • Beskytte andres rettigheter.
 • Styrke andre. 
 • Involvere mennesker rundt oss.

Samarbeid

 • Sammen til beste for oss alle.
 • Stå side om side og bruke våre ulike og unike evner.
 • Skape noe vi ikke kan oppnå alene.
 • Gi næring til våre drømmer.
 • Sammen med andre utrette gode ting.

Selvsikkerhet

 • Si vår mening med tillit.
 • Gjenkjenne og stole på vår indre stemme.
 • Mot til å stå for det vi tror er riktig.
 • Si sannheten om hva som er rettferdig.
 • Behandle andre og oss selv med respekt.

Selvstendighet

 • Trygg selvtillit.
 • Se og erkjenne virkeligheten.
 • Våge å være det sanne jeg.
 • Ta avgjørelser uten unødig påvirkning.
 • Stå på egen grunn.

Sinnsro

 • Fred i sjelen.
 • Følelse av velvære.
 • Være aksepterende og fleksibel.
 • Frigjøre oss fra sterke følelser som kan svekke oss.
 • Kontroll og balanse i livet.

Skjønnhet

 • Følelse av undring og harmoni.
 • Åpne for det som fryder oss.
 • Føre til samhørighet. 
 • Verdsette menneskers gode intensjoner.
 • Manifesteres gjennom vennlighet, orden og ynde.   

Styrke

 • Indre kraft til å motstå hva som kommer.
 • Evne til å holde ut.
 • Vokse når vi takler motgang.
 • Sterkere når vi velger mildhet og tålmodighet.
 • Erkjenne at lidelse er en del av våre liv.

Takknemlighet

 • Verdsette gaver i livet. 
 • Bringe glede.
 • Reflektere over den rikdom vi har.
 • Fornye håp.
 • Gi oss perspektiver på vårt liv og urettferdighet rundt oss.

Taktfullhet

 • Si sannhet på en vennlig måte.
 • Tenke før vi snakker og reflektere over ordbruk.
 • Oppmerksomme på ord som påfører smerte.
 • Kunne beherske sinnet.
 • Vite når tidspunktet er riktig.

Tilfredshet 

 • Føle at vi har nok – og er nok.
 • Verdsette vennskap og kjærlighet.
 • Ingen dragning mot grådighet.
 • Tilfredsstillelse ved det som er.
 • Er fullt til stede i øyeblikket.

Tillit

 • Å ha tro på seg selv og livet.
 • Føler seg dyktig og kompetent.
 • Stoler på at vi har styrke til å takle det som skjer.
 • Hjelper oss å frigjøre fra våre bekymringer.
 • Kan stå frem og si “JA”.

Toleranse

 • Godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.
 • Erkjenne at alle mennesker har følelser, behov, håp og drømmer.
 • Verdsetter mangfold og felleskap og skaper enhet.
 • Er tålmodig og tilgivende når andre feiler.
 • Godtar det vi ønsker var annerledes uten å føle skam.

Tro 

 • Mennesket klarer å bevare jorden som vår felles arv.
 • Mennesker sammen løser dagens og fremtiden utfordringer.
 • Gir styrke til å leve gode liv i fellesskap.
 • Gir styrke til ikke å gi etter for tvil, frykt eller håpløshet.
 • Er et tillitsforhold mellom mennesker.

Trofasthet

 • Lojal mot det vi tror på.
 • Holde ut med hva som skjer.
 • Trofast mot dem vi elsker.
 • Tillit mellom oss.
 • Trofaste venner er gull.

Troverdighet

 • Vise seg verdig den tillit som andre gir oss. 
 • Vi står med det vi blir enige om.
 • Andre kan stole på oss.
 • Holde løfter og forpliktelser.
 • Er en forutsetning for avtaler .

Tålmodighet

 • Tro på at ting vil ordne seg.
 • Ikke forhaste oss.
 • Hjelp til å holde ut.
 • Lære oss å vente.
 • Gjøre oss oppmerksomme.

Undring

 • Er åpen for mysteriene i livet og verdsette det som inspirerer.
 • Når vi opplever naturens storslagenhet og er til stede.
 • Å bli dypt beveget.
 • Leve reflektert og frydefullt over våre liv.
 • Gjøre livene våre vidunderlige.

Utholdenhet

 • Evne til å tåle motgang.
 • Tålmodig når vi møter hindringer.
 • Ikke gi opp eller føle håpløshet.
 • Holde ut.
 • Styrker oss i livet.

Vennlighet 

 • Møte andre med varme og omsorg.
 • Vilje til å være nær.
 • Vennskap som utvikler mennesker. 
 • Få vennlighet gjennom å gi.
 • Den beste kuren mot ensomhet.

Verdighet

 • Verdighet og respekt.
 • Stolthet over seg selv og livet.
 • Holdning av selvaktelse og tillit.
 • Vi anerkjenner hvert menneskes verdi.
 • Vi verdsetter hverandre og krenker ikke andres rettigheter.

Verdsettelse

 • Takknemlighet og anerkjennelse for livet.
 • Leve i nuet og være åpen for livet rundt oss.
 • Oppdage skjønnhet.
 • Forstå, godta og lære.
 • Feire livet og ekte lykke

Visdom

 • Beskytteren av våre valg.
 • Hjelp til klarhet og forståelse.
 • Gir oss god dømmekraft.
 • Søke kunnskap, reflekterer og åpner for inspirasjon.
 • Gir modenhet og tålmodighet til å foreta holdbare valg. 

Visshet

 • En holdning av tillit og trygghet.
 • Ta modige valg.
 • Ha tillit til gode valg.
 • Resultat av nøye undersøkelse av overbevisning. 
 • Hjelp til engasjement og besluttsomhet.

Ydmykhet

 • Betrakter andres synspunkter som viktige.
 • Tar imot hjelp når vi trenger det.
 • Har ydmykhet til å innrømme feil. 
 • Ydmykhet er ikke ydmykelse.
 • Påfører ikke andre eller oss selv skamfølelse.

Ærbødighet

 • Bevisst menneskers nærvær.
 • Erkjenne at livet er dyrebart.
 • Åpen for andre mennesker. 
 • Forvalte jorden med respekt.
 • Verdsette alt liv.

Ære

 • Respektere det vi vet er riktig.
 • Leve opp til det vi mener er sant.
 • Bruke våre evner til noe meningsfylt.
 • Omsette ord til handling.
 • Behandle andre med verdighet.

Ærefrykt

 • Respekt for livet.
 • Ydmyk for andres meninger.
 • Verdsette samhørighet.
 • Hver og en av oss er unike.
 • Fremme det gode potensialet i mennesket.

Ærlighet 

 • Være sannferdig og ekte.
 • Er tilfredse og trygge på oss selv.
 • Ikke overdrive for å imponere.
 • Holde det vi lover.
 • Være den vi er.

Ømhet

 • Vise gode følelser. 
 • Våge å være nær.
 • Tillitsfull. 
 • Være åpen for nære relasjoner.
 • Vise godhet.

Åpenhet

 • Er ærlige, tydelige og oppriktige.
 • Dele hvem vi er og hva vi føler uten å forestille oss.
 • Vilje til å overveie nye ideer og lytte til andre med et åpent sinn.
 • Ha åpen agenda og være interessert i å skape oppriktig kontakt.
 • Lytte med nysgjerrighet og være åpne og mottakelige.

Verdier A – J