fbpx

Omskjæring av guttebarn

Omskjæring av guttebarn

Kjønnslemlestelse

Humanistforbundet har sendt følgende innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité:

Regulering av omskjæring må ta utgangspunkt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse og prinsipp om rettsikkerhet må være gjeldende uavhengig av kjønn.

I et samfunn som ønsker å legge til rette for mennesker av ulik kulturell og religiøs bakgrunn vil det oppstå konflikter basert på verdier og tradisjoner. Dette er ikke noe som trenger å være et negativt aspekt ved vårt moderne samfunn. Vi vil i høyeste grad påstå at det heller kan bidra til gjensidig forståelse og moralsk refleksjon. Det er viktig og riktig å legge til rette for at minoriteter skal føle seg hjemme i Norge. Samtidig er det helt avgjørende å beskytte barns grunnleggende rettigheter og å skåne barn mot unødvendig smerte og ubehag. Sistnevnte hensyn fikk forrang i 1995 da kjønnslemlestelsesloven ble innført. Denne gjør det forbudt å utføre noen former for kirurgiske inngrep på kjønnsorgan, med mindre det foreligger en medisinsk begrunnelse.

Problematisk

Det er flere aspekter som er problematisk med denne loven, men det store, overhengende problemet er at den ikke er kjønnsnøytral. Loven stadfester at det er forbudt å utføre inngrep på en kvinnes kjønnsorgan, uten medisinsk begrunnelse, selv med kvinnens eget samtykke. I motsetning er det greit å utføre inngrep på en manns kjønnsorgan, uansett om inngrepet ikke kan begrunnes av helsemessige årsaker, og selv om mannen ikke har mulighet til å uttrykke samtykke. Et annet åpenbart problem med kjønnslemlestelsesloven er at den ikke legger til rette for at en voksen, myndig kvinne skal kunne få utført inngrep på sitt kjønnsorgan, selv ved samtykke og informasjon om mulige konsekvenser. Samtidig ser vi at loven enkelt omgås når det kommer til kosmetisk intimkirurgi, som etter lovens ordlyd faller inn under lovens jurisdiksjon. Her trengs det en oppgradering av loven, i første omgang slik at den er gjeldende for alle og ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, og i andre omgang, at den legger til rette for at myndige personer selv kan bestemme over sin egen kropp.

Konflikt

I en situasjon hvor artikler i menneskerettighetene kommer i konflikt med hverandre, mener vi at prinsipp om menneskets rett til frihet og autonomi må veie tyngst. Debatten om omskjæring hviler på motstridende rettigheter, dermed må vi som samfunn bestemme oss for hvilke hensyn som skal settes høyest. Noen vil, uansett utfall i denne saken, komme til å føle seg urettmessig behandlet. Så lenge argumentasjonen bak en slik avgjørelse er godt begrunnet i prinsipp om rettsikkerhet og nedsettes for å sørge for menneskets rett til autonomi og frihet, og ikke med hensikt å diskriminere, er dette noe vi som samfunn må godta.

Rettsbeskyttelse

Humanistforbundet ønsker ikke å bidra til videre marginalisering av minoriteter i Norge, men vi mener at prinsipp om allmenn rettssikkerhet og barns rettigheter er såpass fundamentale at de må settes over retten til å utøve visse religiøse tradisjoner. Humanistiske verdier kan helt klart ikke omfatte helsemessig unødvendige inngrep på barn, og når denne praksisen forbys for jenter er det uakseptabelt at dette ikke skal være tilfellet for guttebarn. At lov om kjønnslemlestelse ikke skal gjelde for menn framstår som diskriminerende og inkonsistent. Omskjæring kan og vil begrunnes av samme type argument, uansett kjønn. Det kan oppfattes som traumatiserende, uansett kjønn. Det er irreversibelt og innebærer risiko, uansett kjønn. Alle skal ha samme rettsbeskyttelse, uansett kjønn.